Regulamin

Regulamin korzystania z portalu do600euro.pl (dalej „Regulamin”)*

Właścicielem i administratorem portalu do600euro.pl jest DelFly Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-585 Warszawa) przy ul. Bagatela 11 lok. 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656617, NIP PL 7010648864, REGON 366258114 (dalej zwane DelFly), tel.: +48 500 600 607, e-mail: kontakt@do600euro.pl.

I. Definicje II. Informacje ogólne III. Złożenie wniosku IV. Zawarcie Umowy V. Wykonywanie Umowy VI. Cena VII. Odstąpienie od Umowy VIII. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użytkownik- osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych (w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba niepełnoletnia wymagana jest reprezentacja przez rodzica albo opiekuna prawnego) posiadającą udokumentowane roszczenie o zapłatę odszkodowania za lot, odszkodowania za bagaż lub odszkodowania za wakacje, która składa za pośrednictwem formularza na portalu do600euro.pl wniosek o zawarcie Umowy, zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Klient- osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych (w tym Użytkownika), która zawiera z DelFly Umowę, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku gdy Klientem jest osoba niepełnoletnia wymagana jest reprezentacja przez rodzica albo opiekuna prawnego)

DelFly- DelFly Sp. z o. o., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 11 lok. 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000656617, NIP: PL7010648864, REGON: 366258114, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Odszkodowanie za lot –roszczenie o zapłatę od przewoźnika lotniczego odszkodowania w kwocie przewidzianej przepisami Rozporządzenia WE Nr 261/2004 z dnia 11/02/2004 z tytułu opóźnienia lotu, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład oraz Zawiadomienia Komisji w sprawie wytycznych interpretacyjnych dot. Rozporządzenia WE nr 261/2004 opublikowanych w Dz. U. EU C z dnia 15/06/2016 nr 2016/C 214/04

Odszkodowanie za bagaż –roszczenie o zapłatę od przewoźnika lotniczego odszkodowania na warunkach przewidzianych w Konwencji z dnia 28/05/1999 o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego Dz. U. 2007 nr 37 poz. 235 z tytułu zagubionego, uszkodzonego lub opóźnionego bagażu w transporcie międzynarodowym

Odszkodowanie za wakacje –roszczenie o zapłatę od organizatora usługi turystycznej różnicy między ceną zapłaconą temu organizatorowi a ceną należną, obniżoną wobec niezgodnego z Umową wykonania usługi turystycznej zgodnie z postanowieniami tzw. tabeli frankfurckiej

Umowa – czynność prawną na podstawie której Klient przelewa na DelFly wierzytelność z tytułu odszkodowania za lot, odszkodowania za bagaż lub odszkodowania za wakacje

Postępowanie przedsądowe – czynności windykacyjne podejmowane przez DelFly wobec przewoźnika lotniczego lub organizatora usługi turystycznej, mające na celu uzyskanie należnego odszkodowania, bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

Postępowanie sądowe – skierowanie przez DelFly przeciwko przewoźnikowi lotniczemu lub organizatorowi usługi turystycznej pozwu o zapłatę do sądu powszechnego, w tym dochodzenie zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

II. Informacje ogólne

 1. Portal do600euro.pl jest platformą kontaktową między DelFly a osobami, które są zainteresowane odzyskaniem kwoty odszkodowania za lot, odszkodowania za wakacje lub odszkodowania za bagaż.
 2. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i nie wymaga założenia konta.
 3. Za pośrednictwem portalu do600euro.pl możliwe jest złożenie wniosku o zawarcie Umowy.
 4. Pytania dotyczące funkcjonowania portalu do600euro.pl a także związane ze złożeniem wniosku lub zawarciem Umowy korzystający z portalu, Użytkownicy i Klienci mogą składać telefonicznie pod numerem +48 500 600 607, poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, w formie wiadomości e- mail na adres kontakt@do600euro.pl lub w formie pisemnej na adres 00-585 Warszawa ul. Bagatela 11 lok. 15.

III. Złożenie wniosku

 1. Użytkownik oświadcza, że dane i informacje, które przedstawia we wniosku o zawarcie Umowy są prawdziwe.
 2. Wypełniając formularz Użytkownik podaje swoje dane osobowe i kontaktowe, przedstawia podstawową informację o roszczeniu oraz informacje dodatkowe. Złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie przy jednoczesnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 3. Weryfikacja informacji dotyczących roszczenia Użytkownika dokonywana jest przez Delfly na podstawie przeprowadzonych z Użytkownikiem rozmów telefonicznych (które mogą być przez DelFly nagrywane po uprzednim poinformowaniu rozmówcy o tym fakcie i wyrażeniu przez rozmówcę zgody na nagrywanie), wymiany korespondencji e- mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty oraz w oparciu o przedstawione przez Użytkownika dokumenty. Użytkownik jest informowany w formie wiadomości e- mail na wskazany adres o pozytywnej weryfikacji informacji i o możliwości zawarcia Umowy.
 4. Złożenie wniosku o zawarcie Umowy nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

IV. Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy wymaga przekazania do DelFly zgodnych ze stanem faktycznym danych i dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia odszkodowania. Przekazanie danych i dokumentów odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie www.do600euro.pl lub w inny sposób drogą elektroniczną. DelFly nie wymaga przesyłania danych w formie papierowej.
 2. Dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia odszkodowania to np. bilet lotniczy, karta pokładowa, przywieszka bagażowa, PIR (potwierdzenie zgłoszenia zagubienia/zniszczenia/uszkodzenia bagażu), dokumenty potwierdzające zakup ekwiwalentu bagażowego, umowa z organizatorem imprezy turystycznej, reklamacja usługi turystycznej.
 3. Zawierana Umowa to umowa przelewu wierzytelności, którą w podstawowym zakresie regulują przepisy art. 509 i nast. Kodeksu cywilnego. Z chwilą zawarcia Umowy Klient przelewa wierzytelność o zapłatę odszkodowania wraz z wszelkimi związanymi nią prawami na DelFly a DelFly zobowiązuje się do zapłaty ceny. DelFly podejmuje wszelkie czynności zmierzające do uzyskania odszkodowania działając we własnym imieniu i na własną rzecz. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, a w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej czy opłaty sądowej.
 4. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej. Zawarcie Umowy potwierdzone jest certyfikatem generowanym dla Klienta w momencie akceptacji pliku z treścią Umowy.
 5. Od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest zaprzestać jakichkolwiek czynności pośrednich lub bezpośrednich zmierzających do uzyskania kwoty odszkodowania inaczej, niż przy wyłącznej pomocy DelFly. W przypadku podjęcia przed zawarciem Umowy takich czynności lub działań zmierzających do uzyskania odszkodowania, Klient zobowiązuje się do ich odwołania oraz poinformowania DelFly o takich czynnościach.

V. Wykonywanie Umowy

 1. Wszelkie czynności podejmowane przez DelFly mają na celu jak najszybsze uzyskanie należnego odszkodowania i zapłaty Klientowi ceny. DelFly uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wyłącznie w przypadku gdy czynności podejmowane w postępowaniu przedsądowym nie doprowadziły do uzyskania odszkodowania.
 2. Klient na każdym etapie postępowania informowany jest w formie wiadomości e- mail na wskazany adres o bieżącym stanie sprawy.
 3. Podczas wykonywania Umowy Klient zobowiązuje się nie akceptować samodzielnie jakichkolwiek prób ugodowych, ulg czy rabatów lub bonów podróżnych przekazywanych Mu przez przewoźnika lotniczego czy organizatora usług turystycznych.
 4. W przypadku uzyskania odszkodowania DelFly zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania do Klienta należnej ceny nabycia wierzytelności.
 5. W przypadku nieuzyskania odszkodowania DelFly nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia od Klienta oraz zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z prowadzeniem sprawy zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i sądowego.
 6. W przypadku uzyskania odszkodowania bezpośrednio do rąk własnych przez Klienta po zawarciu Umowy a z pominięciem DelFly, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie DelFly oraz przelać na wskazany przez DelFly rachunek bankowy 25% uzyskanego odszkodowania, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia uzyskania odszkodowania.
 7. Z chwilą zapłaty przez DelFly należnej Klientowi ceny nabycia wierzytelności Umowę uważa się za prawidłowo wykonaną.

V. Cena

 1. Cena, jaką DelFly zapłaci na rzecz Klienta z tytułu przelewu wierzytelności to:
  1. w przypadku odszkodowania za lot uzyskanego w postępowaniu przedsądowym:
   • dla trasy do 1500 km– Klient otrzymuje otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej (np. 250 EUR x 75% tj. 187,50 EUR),
   • dla trasy od 1501 do 3500 km – Klient otrzymuje otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej (np. 400 EUR x 75% tj. 300 EUR),
   • dla trasy powyżej 3500 km – Klient otrzymuje otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej (np. 600 EUR x 75% tj.  450 EUR),
   • gdy opóźnienie lotu w momencie przylotu wynosi mniej niż cztery godziny w przypadku podróży powyżej 3 500 km z portu lotniczego znajdującego się poza UE- Klient otrzymuje otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej (np. 300 EUR x 75% tj. 225 EUR),
  2. w przypadku odszkodowania za lot wyegzekwowanego w postępowaniu sądowym:
   • trasa do 1500 km – Klient otrzymuje 60% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej (np. 250 EUR x 60% tj. 150 EUR),
   • trasa od 1501 do 3500 km – Klient otrzymuje 60% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej (np. 400 EUR x 60% tj. 240 EUR),
   • trasa powyżej 3500 km – Klient otrzymuje 60% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej (np. 600 EUR x 60% tj. 360 EUR),
   • gdy opóźnienie lotu w momencie przylotu wynosi mniej niż cztery godziny w przypadku podróży powyżej 3 500 km z portu lotniczego znajdującego się poza UE- Klient otrzymuje 60% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej (np. 300 EUR x 60% tj. 180 EUR)
  3. w przypadku odszkodowania za wakacje uzyskanego w postępowaniu przedsądowym Klient otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej;
  4. w przypadku odszkodowania za wakacje wyegzekwowanego w postępowaniu sądowym Klient otrzymuje 60% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej;
  5. w przypadku odszkodowania za bagaż uzyskanego w postępowaniu przedsądowym Klient otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej;
  6. w przypadku odszkodowania za bagaż wyegzekwowanego w postępowaniu sądowym Klient otrzymuje 60% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej.
 2. Cena w kwocie wskazanej powyżej płatna jest wyłącznie w przypadku wyegzekwowania przez DelFly zapłaty od przewoźnika lotniczego albo biura podróży. W przypadku niepowodzenia w wyegzekwowaniu zapłaty cena nabycia wierzytelności wynosi 3,00 zł.
 3. Cena nabycia wierzytelności płatna jest z dołu, nie później niż w terminie 14 dni od daty zapłaty przez przewoźnika lotniczego albo organizatora imprezy turystycznej (dzień uznania rachunku bankowego DelFly) albo od dnia poinformowania Klienta o niepowodzeniu w wyegzekwowaniu zapłaty.
 4. Cena płatna jest na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 5. Kwoty odszkodowania wyrażone w walutach obcych wypłacane będą Klientowi w złotych polskich według bankowego kursu kupna ING Bank Śląski S. A. z dnia dokonania zapłaty przez Delfly. W przypadku, gdy na życzenie Klienta zapłata ceny realizowana jest w walucie obcej, Klient może zostać obciążony kosztami takiego przelewu bankowego, o czym zostanie uprzednio poinformowany przez DelFly.

VI. Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy

 1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy składając w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy stosowne oświadczenie w formie e- mail na adres kontakt@do600euro.pl lub w formie pisemnej na adres Delfly wskazany na początku Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zamieszczony jest na końcu Regulaminu.
 2. DelFly uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy dane niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy okażą się nieprawdziwe lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. DelFly uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu. O zmianie treści Regulaminu DelFly poinformuje Użytkowników i Klientów; w stosunku do Użytkowników i Klientów zmiany są skuteczne dopiero po wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie.
 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd według siedziby pozwanego.
 3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Polityka Prywatności.
 4. Niniejszy Regulamin określono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: DelFly Sp. z o. o. 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 11 lok. 15

Nadawca: ………………………………………… /imię i nazwisko Klienta, a w przypadku osób niepełnoletnich także imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/, PESEL ……………..

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy przelewu wierzytelności numer ……………….. z dnia …………….. …………………………………………………. /data; imię i nazwisko/

 

*Postanowienia regulaminu obowiązujące od 02.01.2019 roku

 

Regulamin obowiązujący do 01.01.2019