Odmowa wejścia na pokład

Pojęcie “odmowa przyjęcia na pokład” lub overbooking oznacza odmowę przewozu pasażerów danym lotem. Pomimo, że stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z warunkami umowy, tj. stawili się do odprawy pasażerskiej w terminie wskazanym przez przewoźnika lotniczego. Jeśli termin ten nie został wskazany, nie później niż 45 min. przed ogłoszoną godziną odlotu. Odmowa przyjęcia na pokład może być jednak racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

1. Dlaczego odmówiono wejścia na pokład samolotu.

Przede wszystkim zapytaj dlaczego nie wpuszczono Cię na pokład. Jeśli nie jest to z Twojej winy (kwestie zdrowotne lub bezpieczeństwa) najlepiej zażądaj stosownego zaświadczenia od przewoźnika.

Należy pamiętać, że Art. 4 ust. 3 Rozporządzenia EU nr 261/2004, regulującego kwestię odmowy przyjęcia na pokład samolotu, należy interpretować w ten sposób, że odszkodowanie jest należne, a przewoźnik lotniczy nie może skutecznie uzasadniać odmowy przyjęcia pasażera na pokład ani też zostać zwolnionym z obowiązku wypłacenia odszkodowania, powołując się na nadzwyczajne okoliczności, o których mowa w pkt. 14 preambuły do Rozporządzenia (np. strajki czy destabilizacja polityczna).

Nawet w przypadku gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład z powodu błędu popełnionego przez obsługę naziemną w trakcie kontroli dokumentów podróży (w tym wiz), stanowi to odmowę przyjęcia na pokład w rozumieniu przepisów w/w Rozporządzenia i uprawnia pasażera do żądania odszkodowania – vide pkt. 3.1.1. Wytycznych interpretacyjnych do Rozporządzenia EU nr 261/2004.

2. Nie rezygnuj ze swoich praw.

Dobrowolnie nie rezygnuj ze swojego lotu w zamian za zniżki na kolejne loty, vouchery czy inne bonusy. Podpisanie dokumentu może oznaczać, że rezygnujesz ze swoich praw np. prawa do odszkodowania.

Zgodnie bowiem z przepisem Art. 4 ust. 3 Rozporządzeniu EU nr 261/2004, w przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do niezwłocznej wypłaty odszkodowania, w wysokości określonej przepisem Art. 7 w/w Rozporządzenia.

3. Zachowaj bilety i karty pokładowe

Zawsze zachowuj wszelkie dokumenty związane z lotem. Pamiętaj bowiem, że Rozporządzenie UE nr 261/2004 warunkuje możliwość dochodzenia odszkodowania od przewoźnika lotniczego od posiadania potwierdzonej rezerwacji na dany lot. Stanowi o tym jednoznacznie przepis Art. 3 ust. 2 lit a w/w Rozporządzenia. Bez rezerwacji/biletu trudno będzie udowodnić, iż z Twojej strony dochowałeś należytej staranności aby prawidłowo wykonać umowę przewozu lotniczego. Wprawdzie zawsze pozostaje możliwość prowadzenia postępowania dowodowego z zeznań świadków ale dowód z dokumentu, co do zasady, jest bardziej przekonujący.

4. Zażądaj swojego prawa do opieki - wyżywienie, nocleg jeśli to konieczne.

Jeśli kolejny lot ma się odbyć następnego dnia oczekuj aby przewoźnik zapewnił Ci nocleg oraz transport do hotelu.  Uzasadnione koszty w takim w przypadku ponosi linia lotnicza.

Zgodnie z przepisem Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia EU nr 261/2004, w przypadku gdy opóźnienie Twojego lotu wynosi:

  • 2 godziny w przypadku lotów do 1500 km,
  • 3 godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów,
  • 4 godziny w przypadku pozostałych lotów

przysługują Ci posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Gdy natomiast przewidywany czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po pierwotnym terminie, masz również prawo do zakwaterowania w hotelu oraz transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Pamiętaj jednak, że skorzystanie z powyższego prawa do opieki jest całkowicie niezależne od prawa do odszkodowania, które w takiej sytuacji i tak Ci się należy. Jeśli poniosłeś dodatkowe koszty związane z tą sytuacją koniecznie zachowaj rachunki.

5. Alternatywna propozycja lotu do miejsca docelowego za co najmniej 5 godzin

W takiej sytuacji masz prawo zrezygnować z lotu. Wówczas, zgodnie z przepisem Art. 8 ust. 1 lit. a Rozporządzenia EU nr 261/2004 przysługuje Ci prawo do odszkodowania oraz zwrot biletu. Zwrot pełnego kosztu biletu winien nastąpić po cenie za jaką został zakupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży (w przypadku lotów łączonych).

Skorzystanie z uprawnienia żądania zwrotu ceny biletu nie pozbawia Cię jednak prawa do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Te uprawnienia są od siebie niezależne.

6. Sprawdź czy należy Ci prawo do odszkodowania

Zweryfikuj czy ta odmowa wejścia na pokład daje Ci możliwość uzyskania odszkodowania.

7. Jaka kwota odszkodowania za odmowę wejścia na pokład

Wysokość odszkodowania, analogicznie jak w przypadku odwołania czy opóźnienia lotu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 zależy od długości lotu i jest analogiczne jak w przypadku odszkodowania za odwołany czy opóźniony lot. Przepis Art. 7 ust. 1 w/w Rozporządzenia stanowi, że pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości: