Odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot, tak jak w przypadku opóźnienia przysługuje Ci na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 roku. Ten ważny dla pasażerów akt prawny określa jaką kwotę odszkodowania możesz uzyskać. Oczywiście zależy to od długości trasy lotu oraz terminu w jakim lot został odwołany. Na podstawie powołanego powyżej Rozporządzenia jesteś uprawniony do uzyskania odszkodowania za odwołany lot od 250 do 600 EUR.

Definicję pojęcia “odwołanie lotu” zawiera przepis Art. 2 lit. l Rozporządzenia EU nr 261/2004. Mówi on, że odwołanie oznacza nie odbycie się lotu, który był uprzednio planowany. I na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce:-).
Jest też inna sytuacja, w której samolot wystartował, lecz z jakiegokolwiek powodu był następnie zmuszony do powrotu do portu lotniczego. Tu ciekawostka sytuacyjna! Start samolotu miał miejsce, lecz samolot następnie wrócił na lotnisko wylotu, nie osiągnąwszy miejsca docelowego wyznaczonego w ramach trasy. Skutkuje to tym, że pierwotnie planowany lot nie może zostać uznany za wykonany – vide pkt. 3.2.3 Wytycznych interpretacyjnych dotyczących Rozporządzenia EU nr 261/2004.

Pamiętaj, że obecnie masz 12 miesięcy od daty latu na ubieganie się odszkodowanie. Więcej na ten temat przeczytaj tutaj. 

1. Kiedy odwołano lot?

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot duże znaczenie ma, kiedy Twój lot został odwołany. Jeśli w czasie krótszym niż 14 dni do wylotu przeczytaj kolejne punkty co należy zrobić i sprawdź czy przysługuje Ci odszkodowanie. Zgodnie bowiem z przepisem art. 5 lit. c pkt. I Rozporządzenia Eu nr 261/2004 jeżeli przewoźnik poinformował Cię o odwołaniu lotu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu, odszkodowanie nie przysługuje. Ratio legis takiego rozwiązania wynika z faktu, że dwa tygodnie to wystarczająco dużo czasu aby zmienić sposób podróżowania.

Odszkodowanie nie przysługuje również w przypadku gdy przewoźnik poinformował Cię o odwołanym locie w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym odlotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu.

Jest jeszcze jeden przypadek, w którym nie przysługuje odszkodowanie za odwołany lot. Chodzi mianowicie o sytuację, w której przewoźnik lotniczy poinformuje Cię o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Jak zatem widzisz, konieczne jest dokładne sprawdzenie czy przewoźnik spełnił powyższe warunki. Jeśli nie spełnił, zapraszamy do nas:)

Na szczęście również w tym przypadku Rozporządzenie EU nr 261/2004 stoi po Twojej stronie, gdyż Art. 5 ust. 4 w/w Rozporządzenia jednoznacznie stanowi, że ciężar dowodu tego czy i kiedy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu spoczywa na obsługującym przewoźniku lotniczym.

2. Dotarcie do celu podróży

Jeżeli zaproponowano Ci inny lot sprawdź koniecznie czas lądowania. Jeśli opóźnienie od planowanej uprzednio godziny lądowania wynosi więcej niż 3 godziny, należy Ci się odszkodowanie jak za odwołany lot. Nie dotyczy to oczywiście przypadków gdy Twój lot został odwołany, a przewoźnik lotniczy poinformował Cię o odwołaniu co najmniej na dwa tygodnie wcześniej i nie później niż 7 dni przed planowanym terminem lotu – vide Art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia EU nr 261/2004.

Więcej o tym jak dokładnie obliczyć czas opóźnienia znajdziesz w naszym artykule

3. Inny lot za co najmniej 5 godzin - sprawdź jakie masz prawa

Jeśli przewoźnik zaproponował alternatywny lot ale dotrzesz nim do portu docelowego w czasie dłuższym niż 5 godzin od pierwotnie planowanego pamiętaj, że możesz z niego zrezygnować. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisem Art. 8 ust. 1 lit. a Rozporządzenie EU nr 261/2004 przysługuje Ci w terminie 7 dni zwrot pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został zakupiony. Niezależnie od zwrotu ceny, przysługuje Ci również odszkodowanie za odwołany lot, zgodnie z Art. 7 ust. 1 w/w Rozporządzenia. Potwierdzają to również Wytyczne do Rozporządzenia EU nr 261/2004, a w szczególności postanowienia pkt. 4.2 Wytycznych.

4. Zapytaj jaka jest przyczyna odwołania Twojego lotu

Koniecznie zapytaj obsługę lotniska lub członka załogi dlaczego Twój lot został odwołany, gdyż odszkodowanie za odwołany lot przysługuje w sytuacji, gdy opóźnienie wynika z winy przewoźnika. Przykładem okoliczności, które pozwolą ubiegać się o odszkodowanie jest usterka samolotu, problem z załogą lub inne kwestie operacyjne.
Niekorzystne warunki pogodowe, strajk obsługi lotniska lub inne przyczyny po stronie lotniska, które uniemożliwiły linii lotniczej realizację Twojego lotu zwalniają linię lotniczą od odpowiedzialności. Trudno bowiem obciążać przewoźnika lotniczego odpowiedzialnością za odwołany czy też opóźniony lot, w przypadku gdy są one spowodowane zaistnieniem okoliczności nadzwyczajnych. Inaczej mówiąc, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej czyli zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, przewoźnik lotniczy zwolniony jest z odpowiedzialności.

Warto zwrócić uwagę, że nadzwyczajne okoliczności towarzyszące zdarzeniu podane przykładowo powyżej, nie muszą koniecznie stanowić okoliczności uzasadniających zwolnienie linii lotniczej z obowiązku wypłacenia odszkodowania ale wymagają oceny w każdym konkretnym przypadku. W przypadku np. problemów technicznych nadzwyczajne okoliczności muszą odnosić się do zdarzenia, które spełnia dwa warunki łącznie: po pierwsze nie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego; po drugie, jest ono poza skuteczną kontrolą tego przewoźnika za względu na swój charakter lub źródło.

Dla przykładu: Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nawet jeżeli problem techniczny, który wystąpił nieoczekiwanie, nie wynika ze złej konserwacji i nie został wykryty podczas rutynowej obsługi technicznej, taki problem techniczny nie wchodzi w zakres pojęcia “nadzwyczajne okoliczności”, gdy wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika. Awaria spowodowana przedwczesną usterką niektórych komponentów samolotu może stanowić nieprzewidywalne zdarzenie. Niemniej jednak taka awaria jest nieodłącznie związana z bardzo skomplikowanym systemem funkcjonowania statku powietrznego, który jest użytkowany przez linię lotniczą w warunkach, zwłaszcza meteorologicznych, które często są trudne lub nawet ekstremalne i co więcej oczywiste jest, że żaden element samolotu nie ma wiecznej trwałości. Należy zatem uznać, że nieoczekiwane zdarzenie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego.

W odniesieniu do usterek technicznych, okoliczność, że przewoźnik lotniczy przestrzegał minimalnych norm w zakresie obsługi technicznej samolotu nie może sama w sobie wystarczać dla wykazania, że przewoźnik podjął wszelkie racjonalne środki, tak aby zwolnić tego przewoźnika z obowiązku zapłaty odszkodowania.
Podobnie np. zderzenie ruchomych schodów z samolotem, nie jest okolicznością zwalniającą przewoźnika lotniczego z odszkodowania, bowiem przewoźnicy lotniczy regularnie z nich korzystają. Zderzenie statku powietrznego z ruchomymi schodami jest w związku z tym zdarzeniem, które wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności linii lotniczych.

Z drugiej strony, jeżeli przewoźnik lotniczy jest zobowiązany przez obsługę naziemną do opóźnienia lub nawet odwołania lotu w porcie lotniczym o dużym natężeniu ruchu, spowodowanymi złymi warunkami pogodowymi, w tym jeżeli warunki te prowadzą do braku zdolności przepustowych lotniska, stanowi to okoliczność nadzwyczajną, zwalniającą linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźniony czy też odwołany lot.

Z naszego doświadczenia wynika, że linie lotnicze nadużywają pojęcia “okoliczności nadzwyczajne” i czasami w nieuzasadniony sposób starają się zwolnić od odpowiedzialności za np. opóźniony lot. Warto tutaj zwrócić uwagę, że jako odstępstwo od ogólnej zasady obowiązku wypłaty odszkodowania, okoliczności nadzwyczajne należy interpretować w sposób ścisły, bez stosowania wykładni rozszerzającej.

Jeśli nie masz pewności co się wydarzyło, gdyż otrzymujesz zbyt ogólne komunikaty, zawsze swój odwołany lot możesz zweryfikować z nami.

5. Co się należy w przypadku odwołanego lotu.

Jeśli czekasz na lotnisku już co najmniej 2 godziny przewoźnik powinien zaproponować Ci posiłek. Jeśli lot ma się odbyć w dniu następnym zapewne zaproponowano Ci hotel. Domagaj się opieki, gdyż jej zapewnienie to obowiązek przewoźnika. Pamiętaj jednak, że odszkodowanie za odwołany lot i tak Ci się należy bez względu na zaproponowane bonusy od linii lotniczej.  Zniżki i vouchery na kolejne loty to jedna z opcji chętnie wykorzystywana przez przewoźników. Najlepiej niczego nie podpisuj rezygnując ze swoich praw do odszkodowania! Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami

6. Zachowaj bilety i karty pokładowe

Zawsze zatrzymaj bilet i kartę pokładową. Jeżeli Twój przelot organizuje biuro podróży, to umowa z organizatorem imprezy turystycznej jest właśnie Twoim biletem. Wówczas o odszkodowanie za odwołany lot ubiegamy się tak samo jak w przypadku lotów rejsowych (odniesienie do punktu Lot czarterowy a rejsowy ).

7. Jeśli bilet był bardzo tani ? - nie ma znaczenia ile kosztował

Rozporządzenie UE dotyczy wszystkich, także tych przewoźników oferujących bardzo tanie połączenia lotnicze. Nie ma to wpływu na proces ubiegania się ani na wysokość odszkodowania. Musisz jednak pamiętać, że Rozporządzenie EU nr 261/2004, które stanowi podstawę prawną ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, nie ma zastosowania do pasażerów podróżujących bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna powszechnie. Zgodnie jednak z Art. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia ma ono zastosowanie do pasażerów podróżujących na podstawie biletów wydanych jako nagrody w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego.

Miałeś wątpliwości do tego punktu?

8. Lot czarterowy a rejsowy

Loty czarterowe, tak samo jak loty rejsowe, również są przedmiotem Rozporządzenie UE. Tak więc odszkodowanie za odwołany lot przysługuje również w przypadku lotów czarterowych, chodź tu zawsze należy pamiętać o zachowaniu dokumentów lotu, szczególnie kart pokładowych. Zgodnie z Wytycznymi interpretacyjnymi do Rozporządzenia EU nr 261/2004 – vide pkt. 2.2.1 Wytycznych – ma ono zastosowanie jedynie do stałopłatów obsługiwanych przez licencjonowanych przewoźników lotniczych, w związku z czym nie ma zastosowania np. do lotów śmigłowcem.

9. Ile euro można uzyskać odszkodowania za odwołany lot?

Wysokość odszkodowania za odwołany lot oraz per analogiam za lot opóźniony co najmniej o 3 godziny, uregulowana została przepisem Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia EU nr 261/2004. Zgodnie z tym przepisem, pasażerowie odwołanych lub opóźnionych o co najmniej 3 godziny lotów, otrzymują odszkodowanie wg poniższych stawek.

Przy obliczaniu długości lotów, zgodnie z przepisem Art. 7 ust. 4 w/w Rozporządzenia, długość należy mierzyć metodą trasy po ortodromie, czyli najkrótszą drogą pomiędzy miejscem wylotu i przylotu.